Ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO. Mając na względzie powyższe, uprzejmie informujemy o zasadach na jakich przetwarzane są przekazywane nam dane osobowe osób fizycznych oraz o uprawnieniach przysługujących osobom, których te dane dotyczą (dalej jako osoba fizyczna):

 1. Administratorem przekazywanych danych osobowych (administratorem) jest Neomesse Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mierzeja Wiślana 9, 30-732 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639460, NIP 6762471184.
  Dane kontaktowe: biuro@neomesse.com; telefon: +48 502 101 101
 2. Dane osobowe przetwarzane będą do podjęcia działań związanych z przygotowaniem przez administratora i procedowaniem ofert i umów na świadczenie usług z zakresu prowadzonej przez administratora działalności (w szczególności umów o świadczenie usług wystawienniczych) dla osoby, której dane dotyczą lub podmiotu w imieniu lub na rzecz którego działa osoba fizyczna, komunikacji w tych sprawach, wykonywania ww. umów oraz ewentualnie dochodzenia związanych z tymi umowami roszczeń, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO) oraz, w przypadku gdy osoba ta jest jednocześnie stroną umowy, art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Kategorie przetwarzanych przez administratora danych osobowych obejmują: imię i nazwisko osoby fizycznej, stanowisko, podmiot w imieniu lub na rzecz którego działa osoba fizyczna, numer telefonu, adres e-mail.    
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające, które na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego świadczą na rzecz administratora pracę lub usługi związane z ofertami i umowami, o których mowa w punkcie 2 oraz podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i ochrony danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.
 6. Osobie fizycznej przysługują następujące prawa:
  • prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO)
  • prawo żądania od administratora sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz, z uwzględnieniem celów przetwarzania, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia RODO) 
  • prawo żądania od administratora usunięcia jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia RODO
  • prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi (prawo do przenoszenia danych), zgodnie z art. 20 Rozporządzenia RODO
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 21 Rozporządzenia RODO
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa
  • prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim dane przetwarzane są na tej podstawie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt pisemny na adres: Neomesse Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mierzeja Wiślana 9, 30-732 Kraków lub mailowy na adres: dane.osobowe@neomesse.com.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania i procedowaniem ofert i umów, o których mowa w punkcie 2 oraz do świadczenia wynikających z tych umów usług, a także do ewentualnego dochodzenia wynikających z nich roszczeń.
 9. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
 10. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.